Rechtsgebieden

Hammerstein Advocaten adviseert en procedeert op een breed terrein. Dit heeft als voordeel dat de advocaten een ruime ervaring hebben, waardoor zij uw juridisch geschil in een breder perspectief kunnen plaatsen en u op verschillende terreinen bijstand kunnen verlenen.

Aansprakelijkheidsrecht

De advocaten aansprakelijkheidsrecht van Hammerstein Advocaten hebben veel ervaring met procederen in het aansprakelijkheidsrecht. Zij houden zich andere bezig met schadevergoedingen, contractbreuk, wanprestatie en verzekeringen.Voorkomen is echter beter dan genezen.

Arbeidsrecht

De advocaten arbeidsrecht van Hammerstein Advocaten adviseren cliënten regelmatig over de inhoud van een arbeidsovereenkomst en stellen deze voor hen op. De advocaten arbeidsrecht van Hammerstein Advocaten procederen zowel voor de werknemer als de werkgever en hebben daarin uitgebreide ervaring. Deze ervaring bestaat onder meer ten aanzien van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst (ontslagprocedure), een concurrentiebeding, relatiebeding, ontslagvergoeding, reorganisatie, ziekte van een werknemer, spoedeisende zaken (kort geding) en hoger beroep.

“Hammerstein Advocaten adviseert en procedeert op een breed terrein.”

Beslagrecht en executierecht

De specialisten beslag- en executierecht van Hammerstein Advocaten zijn ervaren in het leggen van beslag. Dit kan geschieden op de bezittingen van een ander die al procespartij is maar ook op die van degene daarvoor met een dagvaarding in een procedure wordt betrokken. Verschillende vormen van beslag kunnen worden gelegd: conservatoir beslag, executoriaal beslag, beslag op roerende zaken, beslag op onroerende zaken, beslag op inkomsten en derdenbeslag.
Met executie wordt bedoeld het uitvoering geven aan vonnis of een bepaald recht. Niet zelden betekent dit een gedwongen verkoop van het goed waarop het recht betrekking heeft, gevolgd door verhaal uit de opbrengst.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht spreekt men van besluiten en indien hiertegen niet tijdig bezwaar of beroep wordt aangetekend, is het besluit onaantastbaar. De gespecialiseerde advocaten bestuursrecht van Hammerstein Advocaten adviseren cliënten vaak over de inhoud van een bezwaar- of beroepschrift en stellen deze voor hen op. Een bestuursrechtelijke procedure kan erg ingewikkeld worden, wanneer er meerder besluiten en bezwaren naast elkaar lopen. Het is dus belangrijk op tijd deskundig advies in te winnen.

Huurrecht en vastgoedrecht

Hammerstein Advocaten kent een grote huurrecht- en vastgoedrecht-praktijk en volgt de ontwikkelingen in de praktijk al jaren. De advocaten huurrecht en vastgoedrecht behandelen huurzaken die betrekking hebben op zowel woonruimtes als bedrijfsruimtes en staan zowel huurders als verhuurders bij ten aanzien van onder meer de huurovereenkomst, algemene voorwaarden, huurprijswijziging, gebreken aan het gehuurde, renovatie, onderhuur, beëindiging huurcontract en huurincasso.

Ondernemingsrecht

Een van de specialisaties van Hammerstein Advocaten is het ondernemingsrecht. Binnen en rond onderneming worden voortdurend afspraken gemaakt en overeenkomsten opgesteld door verschillende partijen met verschillende belangen. Het is daarom raadzaam u tijdens het maken van deze afspraken en het opstellen van deze overeenkomsten te laten bijstaan door een bekwame en ervaren advocaat ondernemingsrecht. De advocaten ondernemingsrecht van Hammerstein Advocaten zijn gespecialiseerd in onder meer het opstellen van algemene voorwaarden, vastlegging van rechten en plichten van vennoten, geschillen met debiteuren en crediteuren, aandeelhoudersovereenkomsten, overnames en samenwerkingsovereenkomsten.

Personenrecht, familierecht en erfrecht

Met het personenrecht, familierecht of erfrecht kunt u te maken krijgen als er in uw privésituatie iets verandert. In veel zaken is het verstandig om eerste De advocaten personenrecht, familierecht en erfrecht van Hammerstein Advocaten zijn gespecialiseerd en hebben jarenlange ervaring in het adviseren bij en het voeren van procedures van zaken in het personenrecht, familierecht en erfrecht, onder meer ten aanzien van echtscheidingen, alimentatie, erfenissen, bewind, curatele, ouderlijk gezag en omgangsregelingen.

Strafrecht

De strafrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten zijn gespecialiseerd in en beschikken over uitgebreide expertise ten aanzien van het strafrecht. De advocaten strafrecht staan u niet alleen bij in de juridische procedure, maar bij alles wat bij uw aanraking met het strafrecht op uw pad komt. Onze advocaten hebben ruime ervaring met onder meer strafprocedures omtrent geweld, zedendelicten, vermogensdelicten, drugs, diefstal, verkeersovertredingen, fraude, tbs, ontnemingsmaatregelen, economisch strafrecht, jeugdstrafrecht en gijzeling.

Verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht/contractenrecht)

Hammerstein Advocaten beschikt over specialistische kennis en een uitgebreide praktijk ten aanzien van het verbintenissenrecht. De advocaten contractenrecht adviseren bij en procederen regelmatig omtrent het opstellen van (commerciële) overeenkomsten, bouwcontracten, koop-/verkoopovereenkomsten, schenkingen, zaakwaarneming en algemene voorwaarden.

Verzekeringsrecht

De verzekeringsadvocaten van Hammerstein Advocaten zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. De ruime ervaring en expertise van de advocaten verzekeringsrecht zorgen ervoor dat zij u effectief kunnen bijstaan onder meer ten aanzien van werkgevers