Privacy

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy-verklaring informeren wij u hierover. Tevens vindt u hier onze cookie-verklaring.

1. Contactgegevens

Hammerstein Advocaten N.V. (Hammerstein Advocaten) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (1017 CB) Amsterdam aan de Herengracht nr. 480. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 3331555, per telefax via 020 3331550 en per e-mail via advocaten@hammerstein.com.

2. Op wie is deze Privacy-verklaring van toepassing?

Deze Privacy-verklaring geldt voor alle personen van wie Hammerstein Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Hammerstein Advocaten.

Deze Privacy-verklaring is van toepassing op:

 • cliënten van Hammerstein Advocaten
 • potentiële cliënten met wie Hammerstein Advocaten contact heeft gelegd of wil leggen
 • bezoekers van de website van Hammerstein Advocaten
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Hammerstein Advocaten
 • alle andere personen die contact opnemen met Hammerstein Advocaten of van wie Hammerstein Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt deze Privacy-verklaring niet.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke socialemedia-platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op (web)contactformulieren
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars enzovoort,. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke socialemediaplatforms zoals LinkedIn.
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.
  Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
 • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.
 • De volgende gegevens analyseren wij:
  • Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Hammerstein Advocaten en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Hammerstein Advocaten en u.
  • Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Hammerstein Advocaten verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd, maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook onze Cookie-verklaring.
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
  Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.hammerstein.com.
 • Het maken van gebruikersstatistieken.
  De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.
  Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Ook worden aan de buitenzijde van het kantoor, in de hal op de bel-etage, de hal op de begane grond en bij de entree van de vergaderzalen camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na drie weken vernietigd.

5. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • In verband met een gerechtvaardigd belang
  Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Hammerstein Advocaten zich op baseert zijn:

  • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
  • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. – Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
  • Wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
  • Gerechtvaardigd belang. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor voor u relevante evenementen.

6. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. In onder meer het volgende geval worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER.

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door een advocaat, notaris of fiscalist.

9. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 020 3331555 of advocaten@hammerstein.com.

10. Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar advocaten@hammerstein.com of te bellen met 020 3331555. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy-verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy-verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

— versie: 1 maart 2018 —

COOKIE-VERKLARING

Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de website: www.hammerstein.com. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op onze website worden gebruikt en om welke reden.

1. Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

2. Cookies op onze website

Via onze website worden functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies geplaatst, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

3. Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens stelt Google voor Hammerstein Advocaten anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website. Wij hebben de Google Analytics cookies ‘privacy-vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij van u minder gegevens.

De volgende analytische cookies — alle van Google Inc. — worden gebruikt:

Naam Doel Geldigheid
_ga gebruikers onderscheiden 2 jaar
_gid gebruikers onderscheiden 24 uur
_gat het beperken van API-verzoeken 1 minuut

 

4. Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

— versie: 1 maart 2018 —